Eileen Braun - 2006. My Garden - 2nd Growth 6h x 36L x 8 feet long

Eileen Braun - 2008. Danger - 14H X 8L X9 W - Porcelain

Eileen Braun - Four Splash Bowls with Pods

Eileen Braun - Shrimp-Splash Bowls

Eileen Braun -2007. Listen to your Mother. 12H x 8W

Eileen Braun - 2007. Whiteware Vessel #1127

Eileen Braun - 2007. Black & White.Ceramic..Whiteware 11H x 6W Black 11H x 6W

Eileen Braun 2006. Father Figure. 12H x 5W

Example Frame